ภาพกิจกรรม

โครงการฝึกทำไม้กวาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

1. หลักการและเหตุผล
                ด้วยตำบลทุ่งกระบ่ำ กลุ่มสตรี ผู้สูงอายุ และราษฎรมีอาชีพทำไร่อ้อย ไร่มันสำประหลัง ฤดูกาลเก็บเกี่ยวประมาณเดือน พฤศจิกายน ถึง มีนาคม ของปีถัดไป ส่วนช่วงหลังฤดูกาลเก็บเกี่ยวช่วงเดือน เมษายน ถึง ตุลาคม ราษฎรไม่มีรายได้ก็จะเดินทางไปทำงานต่างถิ่น ทำให้ท้องถิ่นขาดแรงงานด้านเกษตรกรรม องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระบ่ำ ได้ตระหนักถึงความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะสนับสนุนงบประมาณส่งเสริมอาชีพสร้างรายได้ให้กับชุมชน เพื่อเป็นการลดการย้ายถิ่นฐานในภาคฤดูร้อนในการเดินทางไปทำงานต่างถิ่น ของชาวไร่ในชุมชนตำบลทุ่งกระบ่ำ
 
2. วัตถุประสงค์
              2.1. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความสามารถในการทำไม้กวาด
              2.2. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีรายได้เพิ่มจากอาชีพหลัก
              2.3. เพื่อเป็นการส่งเสริมอาชีพเพิ่มรายได้ให้กับชุมชน
 
3. เป้าหมาย
             กลุ่มสตรี ผู้สูงอายุ และราษฎรผู้สนใจในการทำไม้กวาด 14 หมู่บ้าน จำนวน 35 คน
 

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระบ่ำ
128 ม.6 ต.ทุ่งกระบ่ำ อำเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี 71210
โทรศัพท์ 034 510 761