ภาพกิจกรรม

โครงการจัดอบรมส่งเสริมอาชีพ ประจำปีงบประมาณ 2563 (หลักสูตรการทำดอกไม้จันทน์)

 

  1. หลักการและเหตุผล
                   ในปัจจุบันหน่วยงานของรัฐมีบทบาทในการสนับสนุน ส่งเสริมกิจกรรมต่าง ๆของประชาชนในรูปแบบของการรวมกลุ่ม องค์กร เพื่อให้การดำเนินกิจกรรมของกลุ่ม องค์กร เป็นประโยชน์ต่อสมาชิกกลุ่ม และประชาชนทั่วไป ตลอดจนผู้เข้าร่วมกลุ่ม องค์กร ทุกท่าน จะได้รับความรู้ ส่งเสริมทักษะและประสบการณ์ซึ่งจะส่งผลทั้งในด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ให้ดีขึ้น ส่งเสริมรายได้ ช่วยปรับทัศนคติ เสริมสร้างความรู้ ความรัก ความสามัคคี ภายในกลุ่ม องค์กร นั้น
                    เพื่อเป็นการส่งเสริมกิจกรรมการรวมกลุ่มสตรี อสม.ตำบลทุ่งกระบ่ำ รวมถึงประชาชน นักเรียนผู้มีจิตอาสาพัฒนาตำบล จึงได้จัดทำโครงการจัดอบรมส่งเสริมอาชีพประจำปีงบประมาณ 2564 (หลักสูตรการทำดอกไม้จันทน์) ขึ้น โดยการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์อันเป็นการป้องกันการยุ่งเกี่ยวกับอบายมุข สิ่งเสพติด อีกทั้งยังสามารถใช้ความรู้ไปประกอบอาชีพเลี้ยงชีพได้
   2.วัตถุประสงค์              
                  1. เพื่อให้กลุ่มสตรี อสม. ผู้ว่างงาน ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส เยาวชน และประชาชนทั่วไป ได้มีความรู้เกี่ยวกับการประกอบอาชีพอิสระ
                   2. เพื่อให้กลุ่มแม่บ้านสตรี ผู้ว่างงาน ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส และเยาวชน และประชาชนทั่วไป สามารถนำความรู้ไปประกอบอาชีพ สร้างรายได้ให้แก่ตนเองและครอบครัวได้
                   3. เพื่อให้กลุ่มแม่บ้านสตรี ผู้ว่างงาน ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส และเยาวชนและประชาชนทั่วไป ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ สร้างคุณค่าให้กับตนเอง สังคมและประเทศชาติ
                   4. เพื่อเป็นการสร้างโอกาสการมีงานทำ การประกอบอาชีพอิสระให้กับประชาชนให้มีความรู้และทักษะฝีมือในวิชาชีพ
                   5. เพื่อส่งเสริมทักษะชีวิต
       3. เป้าหมาย
                   หลักสูตรการทำดอกไม้จันทน์ให้กับกลุ่มแม่บ้าน สตรี อสม. ผู้ว่างงาน ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส เยาวชน และประชาชนทั่วไปในตำบลทุ่งกระบ่ำ จำนวน 40 คน
 

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระบ่ำ
128 ม.6 ต.ทุ่งกระบ่ำ อำเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี 71210
โทรศัพท์ 034 510 761