วิสัยทัศน์


วิสัยทัศน์

 

วิสัยทัศน์การพัฒนาท้องถิ่น ขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระบ่ำ 

 
 
“ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน  สืบสานประเพณีท้องถิ่น  เสริมสร้างคุณภาพชีวิต   
เศรษฐกิจเจริญก้าวหน้า   รักษาทรัพยากรธรรมชาติให้สมดุลและยั่งยืน ”
 

    พันธกิจ หรือภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่น


1.  จัดให้มีและบำรุงรักษาเส้นทางคมนาคม  ทั้งทางบกและทางน้ำ
2.  ส่งเสริม สนับสนุน จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และสืบสานขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น
3.  ส่งเสริมเด็ก เยาวชน สตรี คนชรา ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม  และประชาชนที่ทุกข์ยากเดือดร้อน
4.  พัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนให้มีความเข้มแข็ง พึ่งตนเองได้ โดยเฉพาะ วิสาหกิจ ชุมชน
5.  พัฒนาระบบบริหารจัดการของ อบต.ให้มีประสิทธิภาพและทันสมัยภายใต้การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน
6.  อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและปรับปรุงภาพแวดล้อมให้น่าอยู่ยิ่งขึ้น


 

   จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา


1.  การคมนาคมทั้งทางบกและทางน้ำให้มีความสะดวกรวดเร็ว
2.  ส่งเสริม และสนับสนุน การรักษาจารีต ขนบธรรมเนียมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
3.  ส่งเสริมเด็ก เยาวชน สตรี คนชรา ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม  และประชาชนที่ทุกข์ยากเดือดร้อน

4.  พัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนให้มีความเข้มแข็ง พึ่งตนเองได้ โดยเฉพาะวิสาหกิจชุมชน  ประชาชนมีอาชีพหลัก
     และอาชีพเสริมเพื่อเพิ่มรายได้ และความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น พ้นจากสภาพปัญหา และสามารถดำรงชีวิตที่ดี 
5.  พัฒนาระบบบริหารจัดการของ อบต.ให้มีประสิทธิภาพและทันสมัยภายใต้การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน              
6.  อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและปรับปรุงสิ่งแวดล้อมให้น่าอยู่ยิ่งขึ้น
 

09/12/2016

1020

ดูครั้ง

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระบ่ำ
128 ม.6 ต.ทุ่งกระบ่ำ อำเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี 71210
โทรศัพท์ 034 510 761