ประชาสัมพันธ์เชิญชวนหน่่วยงานต่างๆ จัดทำสิ่งอำนวยความสะดวกขั้นพื้นฐาน สำหรับคนพิการ


ประชาสัมพันธ์เชิญชวนหน่วยงานต่างๆ จัดทำสิ่ง อำนวยความสะดวกขั้นพื้นฐาน สำหรับคนพิการ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระบ่ำ ขอเชิญชวนให้หน่วยงานเอกชน หน่วยงานราชการในพื้นที่ ห้างร้าน ผู้ประกอบการรีสอร์ท ต่าง ๆ จัดทำสิ่งอำนวยความสะดวกขั้นพื้นฐานสำหรับคน พิการหรือทุพพลภาพในพื้นที่ ดังนี้

-มีทางเดินเท้า หรือบาทวถี ไม่ลื่นและกว้างพอสำหรับรถ นั่งคนพิการ

- มีช่องทางบริการด่วนสำหรับผู้พิการ

-มีเครื่องหมายสัญลักษณ์ต่างๆ ที่ชัดเจนทั้งภายในและ ภายนอกอาคาร

-มีทางลาด ราวจับ และบันไดที่มีความปลอดภัยสำหรับผู้ พิการ

- มีห้องน้ำสำหรับผู้พิการ

- มีที่จอดรถช่องพิเศษสำหรับผู้พิการ

01/03/2021

31

ดูครั้ง

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระบ่ำ
128 ม.6 ต.ทุ่งกระบ่ำ อำเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี 71210
โทรศัพท์ 034 510 761