ประกาศเรื่องกำหนดสมัยประชุม สมัยสามัญ ประจำปี 2563


ประกาศเรื่องกำหนดสมัยประชุม สมัยสามัญ ประจำปี 2563

01/10/2019

193

ดูครั้ง

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระบ่ำ
128 ม.6 ต.ทุ่งกระบ่ำ อำเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี 71210
โทรศัพท์ 034 510 761