มาตราการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง


มาตราการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง

20/06/2019

289

ดูครั้ง

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระบ่ำ
128 ม.6 ต.ทุ่งกระบ่ำ อำเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี 71210
โทรศัพท์ 034 510 761