รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระบ่ำ
128 ม.6 ต.ทุ่งกระบ่ำ อำเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี 71210
โทรศัพท์ 034 510 761