โครงการ อ่างเก็บน้ำห้วยเทียนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ


โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยเทียน

 

สถานที่ตั้ง               ตำบลทุ่งกระบ่ำ  อำเภอเลาขวัญ  จังหวัดกาญจนบุรี

รายละเอียดโครงการ  อ่างเก็บน้ำห้วยเทียน

 

พระราชดำริ

                    วันที่  9 มิถุนายน 2524  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชดำริ แก่เจ้าหน้าที่กรมชลประทานให้ก่อสร้างอ่างเก็บน้ำห้วยเทียน   เพื่อจัดหาน้ำช่วยเหลือราษฏร  ในเขตตำบลทุ่งกระบ่ำ   ตำบลหนองฝ้าย  ตำบลหนองโสน  อำเภอเลาขวัญ  จังหวัดกาญจนบุรี   ให้มีน้ำทำการเพาะปลูกและอุปโภค-บริโภค ได้ตลอดทั้งปี   กรมชลประทานได้สนองพระราชดำริเริ่มดำเนินการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำห้วยเทียนในปี พ.ศ.  2527 และได้ก่อสร้างแล้วเสร็จ ปี พ.ศ. 2530  สามารถส่งน้ำ  ช่วยเหลือพื้นที่การเกษตรได้ประมาณ 7,000 ไร่

 

การสนองพระราชดำริ

 

                   ผลการดำเนินงานโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยเทียน  ตำบลทุ่งกระบ่ำ อำเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี  100%  สามารถแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนจากการขาดแคลนน้ำสำหรับอุปโภค-บริโภคและทำการเกษตรได้

 

ประโยชน์ของโครงการ

 

ก่อประโยชน์แก่ราษฎรในพื้นที่ ตำบลทุ่งกระบ่ำ  อำเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี

 

ดังนี้

- ส่งน้ำอุปโภค – บริโภค  ให้ราษฎรที่ตั้งบ้านเรือนอยู่ที่ตัวอำเภอเลาขวัญ  ประมาณ  458   ครอบครัว   จำนวน  2,735  คน

          - ส่งน้ำอุปโภค – บริโภค  ให้ราษฎรที่อยู่ในเขตสุขาภิบาลบ้านหนองฝ้าย  ตำบลหนองโสน  ประมาณ  36  ครอบครัว  จำนวน  2,608  คน

          - สามารถส่งน้ำอุปโภค – บริโภค  ให้ราษฎรได้  ประมาณ  วันละ  3,100  ม.3/วันตลอดปี 

 

 

อ่างเก็บน้ำความจุ 10.65 ล้านลูกบาศก์เมตร

 

04/03/2018

2812

ดูครั้ง

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระบ่ำ
128 ม.6 ต.ทุ่งกระบ่ำ อำเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี 71210
โทรศัพท์ 034 510 761