สภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระบ่ำ


สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระบ่ำ

                                                                                 

                                                                                                                       

 

นายยวน  จันนาลาว

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระบ่ำ

 

 

นายเฮง ปทุมสูติ   

 

รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระบ่ำ  

 

           นายวิเชียร ทองดอนน้อย           

      เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระบ่ำ

 

 

นายเมืองกาญจน์ ชูศรีจันทร์

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระบ่ำ หมู่ที่ 2

  

        

นายนิยม เข็มเพ็ชร

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระบ่ำ หมู่ที่ 3

 

นางสาวดอกอ้อ ปทุมสูติ

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระบ่ำ หมู่ที่ 4

นายสมศักดิ์ จ้อยร่อย

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระบ่ำ หมู่ที่ 5

นายสมเกียรติ สามพ่วงบุญ

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระบ่ำ หมู่ที่ 6

นายขันตี สุวรรณสี

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระบ่ำ หมู่ที่ 8

นายสวัสดิ์ เทศหนองขุย

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระบ่ำ หมู่ที่ 10

นายคาญ มีใจมั่น

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระบ่ำ หมู่ที่ 11

นายชุมพล วงษ์ขวัญเมือง

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระบ่ำ หมู่ที่ 12

นายบุญสอด เชื้อขำ

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระบ่ำ หมู่ที่ 13

 

นายทวีศักดิ์ พึ่งดำเนิน

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระบ่ำ หมู่ที่ 14

     


 

26/10/2016

1528

ดูครั้ง

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระบ่ำ
128 ม.6 ต.ทุ่งกระบ่ำ อำเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี 71210
โทรศัพท์ 034 510 761