โครงสร้าง อบต


 

 
สภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาเติง ประกอบด้วยสมาชิกสภา อบต. จำนวน 22 คน ซึ่งมาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชนตามกฎหมาย ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2545 มีประธานสภา 1 คน และรองประธาน 1 คน ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดแต่งตั้งจากสมาชิก สภาตามมติของสภา มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

 

1. อำนาจเกี่ยวกับการนิติบัญญัติ

2. อำนาจในการควบคุมฝ่ายบริหาร (นายก อบต.)

     2.1 ตั้งกระทู้ถามกรณีสมาชิก สงสัยการบริหารงานของนายก อบต.ที่ส่อไปทางจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อประชาชน

     2.2 เปิดอภิปรายต่อนายก อบต.ซึ่งถูกกล่าวหาว่าปฏิบัติงานไม่ชอบด้วยอำนาจหน้าที่และความประพฤติเสื่อมเสียแก่ศักดิ์ตำแหน่ง

 

3. อำนาจการอนุมัติงบประมาณประจำปีก่อนที่นายก อบต.จะดำเนินการใดในแต่ละปี ต้องนำงบฯ เข้าขออนุมัติต่อสภา เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบเพราะสภาโดยสมาชิกทุกคน เป็นตัวแทนของประชาชนในเขต อบต. สามารถควบคุมการจัดหารายได้ การใช้เงิน (ภาษี) ของประชาชน มิให้นายก อบต. (ฝ่ายบริหาร) นำไปใช้จ่ายในทางไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนหรือใช้จ่ายสุรุ่ยสุร่าย ทั้งนี้ สภา มีอำนาจปรับ - ลด งบประมาณฯ ได้ตามที่กฎหมายกำหนด หากโครงการงบประมาณฯ ตั้งงบสูงอย่างผิดปกติ

 

หน้าที่หลักของสมาชิกสภา อบต.

1) รับทราบนโยบายของผู้บริหารอบต. จากการรับฟังการแถลงนโยบาย แม้ว่าสมาชิกสภา อบต.จะไม่สามารถลงมติไว้วางใจได้ก็ตาม แต่สมาชิกสภาฯ ก็สามารถซักถามและอภิปรายนโยบายที่แถลงนั้นได้ ซึ่งจะเกิดผลขึ้นได้ในหลายประการ ได้แก่

     ก. สมาชิกสภา อบต.ในฐานะตัวแทนของ อบต.พึงรับทราบว่านายก อบต.มีวิธีการหรือแนวทางในการบริหารงาน อบต.อย่างไรบ้าง ซึ่งก็จะเป็นการผูกมัดให้นายก อบต.ต้องบริหารงานเป็นไปตามนโยบายที่แถลงต่อสภา

     ข. สมาชิกสภา อบต.สามารถซักถามและอภิปรายนโยบายของนายก อบต.ในแง่มุมต่างๆ อย่างกว้างขวางทำให้การทำงานมีความโปร่งใสมากขึ้น ตลอดจนการทำงานจะมีความรอบคอบละเอียดถี่ถ้วนยิ่งขึ้น

     ค. สมาชิกสภา อบต.สามารถตรวจสอบการทำงานของนายก อบต.ว่าได้ปฏิบัติตามนโยบายหรือไม่ อันอาจจะใช้เป็นช่องทางในการถอดถอนออกจากตำแหน่งได้

     ง. นายก อบต.ได้มีโอกาสรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของสมาชิกสภา อบต. เพื่อนำมาปรับใช้ในการบริหารงาน อบต.

 

2) การตรวจตราข้อบัญญัติต่างๆ (ข้อบัญญัติในกิจการของสภาหรือข้อบัญญัติงบประมาณ) ที่จะกล่าวต่อไป

3) การควบคุมการบริหารงานของฝ่ายบริหาร โดยวิธีการต่อไปนี้ ก. การเสนอญัตติ ข. การตั้งกระทู้ถามผู้บริหาร อบต. (นายก อบต.,รองนายก อบต.) ค. การอภิปราย ง. การแปรญัตติ จ. การแต่งตั้งคณะกรรมการ (กรรมการสามัญประจำสภาและคณะกรรมการวิสามัญ)

4) การให้ความเห็นชอบ ในเรื่องต่อไปนี้

     ก. การให้ความเห็นชอบในเรื่องของญัตติที่เสนอในที่ประชุมสภาเพื่อพิจารณา

     ข. การให้ความเห็นชอบในข้อบัญญัติงบประมาณของอบต. (ข้อบัญญัติงบประมาณประจำปีและข้อบัญญัติงบประมาณเพิ่มเติม)

5) มีมติให้สมาชิกสภา อบต.พ้นจากตำแหน่ง ตามมาตรา 19 (7) แห่งพระราชบัญญัติอบต. (ฉบับที่ 12) โดยเห็นว่ามีความประพฤติในทางที่จะนำมาซึ่งความเสื่อมเสียหรือก่อความไม่สงบเรียบร้อยแก่อบต.หรือกระทำการอันเสื่อมเสียประโยชน์ของสภา โดยมีสมาชิกสภา อบต.จำนวนไม่น้อยกว่า 1/3 ของจำนวนสมาชิกสภา อบต.ทั้งหมดเท่าที่มีอยู่เข้าชื่อเสนอให้สภาพิจารณา และมติดังกล่าวต้องมีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3/4 ของจำนวนสมาชิกสภา อบต.ทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ ทั้งนี้ ให้สมาชิกภาพสิ้นสุดลงนับแต่วันที่สภามีมติ

6) มีมติให้ประธานสภา รองประธานสภาพ้นจากตำแหน่ง ตามมาตรา 20 ทวิ (4) แห่งพระราชบัญญัติ อบต. (ฉบับที่ 12) พ.ศ.2546 ที่บัญญัติ สภามีมติให้พ้นจากตำแหน่ง โดยเห็นว่า มีความประพฤติในทางที่จะนำมาซึ่งความเสื่อมเสียแก่ศักดิ์ตำแหน่งหรือสภาปฏิบัติการฝ่าฝืนต่อความสงบเรียบร้อย หรือสวัสดิภาพของประชาชน หรือละเลยไม่ปฏิบัติการ หรือปฏิบัติการไม่ชอบด้วยอำนาจหน้าที่ โดยมีสมาชิกสภา อบต.จำนวนไม่น้อยกว่า 1/3 ของจำนวนสมาชิกสภา อบต.ทั้งหมดเท่าที่มีอยู่เข้าชื่อเสนอให้สภาพิจารณา และมติดังกล่าวต้องมีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3/4 ของจำนวนสมาชิกสภา อบต.ทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ ทั้งนี้ ให้พ้นจากตำแหน่งนับแต่วันที่สภามีมติ

7) หน้าที่อื่นๆ อีกหลายบทบาทเช่น การแก้ไขปัญหาข้อเดือดร้อนของประชาชนด้านต่างๆ การดูแลทุกข์ของประชาชนทั่วๆ ไป การเป็นผู้นำให้ท้องถิ่น การรักษาผลประโยชน์ให้ท้องถิ่น การดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การเป็นที่พึ่งและศูนย์รวมจิตใจของท้องถิ่น เป็นต้น

 
26/10/2016

2129

ดูครั้ง

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระบ่ำ
128 ม.6 ต.ทุ่งกระบ่ำ อำเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี 71210
โทรศัพท์ 034 510 761