ข่าว

2022-05-17 สถิติการใช้สนามกีฬาภายในตำบลทุ่งกระบ่ำ ประจำ เดือนตุลาคม 2563- เดือนมกราคม 2564


2022-04-29 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์
2022-04-29 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
2022-04-28 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระบ่ำ เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญ(On Gift Policy)
2021-11-15 ประกาศ เรื่องการติดตามและประเมินปลแผนพัฒนา พ.ศ.2564
2021-11-05 บัญชีรายการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปี พ.ศ.2565
2021-08-27 อาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงในพื้นที่ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระบ่ำ
2021-08-13 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3/2564
2021-08-09 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2/2564
2021-08-04 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2564
2021-07-23 ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระบ่ำ เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระบ่ำ สมัยประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2564
2021-05-07 หนังสือเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระบ่ำ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2564 (ครั้งที่ 1 2 และ 3)
2021-05-07 หนังสือเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระบ่ำ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2564 (ครั้งที่1 และ 2)
2021-04-27 ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระบ่ำ เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระบ่ำ สมัยประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2564
2021-03-01 ประชาสัมพันธ์เชิญชวนหน่่วยงานต่างๆ จัดทำสิ่งอำนวยความสะดวกขั้นพื้นฐาน สำหรับคนพิการ
2021-01-20 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระบ่ำ เรื่อง กำหนดให้สถานที่ราชการ สถานศึกษาในสังกัด สถานที่สาธารณะ เป็นเขตปลอดบุหรี่ และเขตสูบบุหรี่ในเขตปลอดบุหรี
2021-01-20 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระบ่ำ เรื่อง นโยบายองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระบ่ำ ปลอดบุหรี่
2021-01-06 หนังสือเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระบ่ำ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2564
2020-12-28 ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระบ่ำ เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระบ่ำ สมัยประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2564
2020-12-02 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระบ่ำ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการติดตั้งป้ายโฆษณาในที่สาธารณะ
2020-11-24 ฐานข้อมูลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระบ่ำ
2020-11-21 ฐานข้อมูลผู้สูงอายุ ปี 2564
2020-11-03 ประกาศ เรื่อง ประกาศเจตจำนงทางการเมืองในการการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร
2020-11-03 ประกาศเรื่อง มาตรการจัดการในกรณีได้ทราบหรือรับแจ้งการทุจริตหรือการตรวจสอบการทุริต
2020-10-15 ประชาสัมพันธ์โครงการติดตั้งโคมไฟส่องสว่างแบบ LED ขนาด 300 วัตต์ พร้อมแผงโซล่าเซลล์ ภายในหมู่บ้านหนองเหียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระบ่ำ อำเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี
2020-10-01 ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระบ่ำ เรื่อง กำหนดสมัยประชุม สมัยสามัญ ประจำปี 2564
2020-10-01 ประกาศ คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน
2020-10-01 ประกาศ คำสั่งแต่งตั้งผู้ปฏิบัติราชการแทน
2020-10-01 ประกาศ คำสั่งกำหนดงานและหน้าที่ที่รับผิดชอบ
2020-08-03 ขอความอนุเคราะห์เชิญประชุม
2020-08-03 หนังสือเชิญประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่2/2563
2020-07-31 ประกาศ เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่3/2563
2020-07-31 ขอเชิญประชาชาเข้าร่วมฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระบ่ำ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่2/2563
2020-07-31 ประกาศ เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่2/2563
2020-06-08 ประชาสัมพันธ์ที่ต้องการกายอุปกรณ์(อุปกรณ์ช่วยเหลือคนพิการ)
2020-04-20 ประชาสัมพันธ์โครงการออกหน่วยทำบัตรประจำตัวคนพิการเคลื่อนที่ ประจำปี 2563
2019-12-04 คำสั่งเรื่องกำหนดงานและมอบหมายการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างและพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระบ่ำ
2019-12-04 คำสั่งเรื่องแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลรักษาราชการแทนและปฏิบัติราชการแทนในองค์การบริหารส่วนตำบลประจำปีงบประมาณ2563
2019-10-01 ประกาศ เรื่องกำหนดสมัยประชุม สมัยสามัญ ประจำปี 2563
2019-10-01 ประกาศเรื่องกำหนดสมัยประชุม สมัยสามัญ ประจำปี 2563
2018-08-07 หนังสือเชิญประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2561

2022-04-29 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ


2022-04-29 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
2020-02-13 กิจกรรมการบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริตขององค์กรบริหารส่วนท้องถิ่น
2020-02-13 แนวทางเพื่อการป้องกันและปรับปรามการทุจริตรการส่งเสริมความโปร่งใสตามหลักธรรมภิบาลในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2019-11-14 มาตรการการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระบ่ำ ปี2563
2019-11-14 มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวกับผลประโยชน์ส่วนรวม ปี2563
2019-11-14 มาตรการการใช้ดุลพินิจ ปี2563
2019-10-01 มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม ปี2563
2019-10-01 มาตรการป้องกันการรับสินบน ปี2563
2019-10-01 มาตรการในการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่บุคคลากร ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่นและข้าราชการองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระบ่ำ ปี2563
2019-10-01 มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระบ่ำ ปี2563
2019-06-20 มาตราการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระบ่ำ
128 ม.6 ต.ทุ่งกระบ่ำ อำเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี 71210
โทรศัพท์ 034 510 761