ข่าว

2021-11-05 บัญชีรายการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปี พ.ศ.2565


2020-10-15 ประชาสัมพันธ์โครงการติดตั้งโคมไฟส่องสว่างแบบ LED ขนาด 300 วัตต์ พร้อมแผงโซล่าเซลล์ ภายในหมู่บ้านหนองเหียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระบ่ำ อำเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี
2020-08-27 อาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงในพื้นที่ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระบ่ำ
2020-08-03 ขอความอนุเคราะห์เชิญประชุม
2020-08-03 หนังสือเชิญประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่2/2563
2020-07-31 ประกาศ เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่3/2563
2020-07-31 ขอเชิญประชาชาเข้าร่วมฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระบ่ำ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่2/2563
2020-07-31 ประกาศ เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่2/2563
2020-06-08 ประชาสัมพันธ์ที่ต้องการกายอุปกรณ์(อุปกรณ์ช่วยเหลือคนพิการ)
2020-04-20 ประชาสัมพันธ์โครงการออกหน่วยทำบัตรประจำตัวคนพิการเคลื่อนที่ ประจำปี 2563
2020-02-07 ฐานข้อมูลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระบ่ำ
2019-12-04 คำสั่งเรื่องกำหนดงานและมอบหมายการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างและพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระบ่ำ
2019-12-04 คำสั่งเรื่องแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลรักษาราชการแทนและปฏิบัติราชการแทนในองค์การบริหารส่วนตำบลประจำปีงบประมาณ2563
2019-10-01 ประกาศ เรื่องกำหนดสมัยประชุม สมัยสามัญ ประจำปี 2563
2019-10-01 ประกาศเรื่องกำหนดสมัยประชุม สมัยสามัญ ประจำปี 2563
2018-08-07 หนังสือเชิญประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2561

2020-02-13 กิจกรรมการบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริตขององค์กรบริหารส่วนท้องถิ่น


2020-02-13 แนวทางเพื่อการป้องกันและปรับปรามการทุจริตรการส่งเสริมความโปร่งใสตามหลักธรรมภิบาลในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2019-11-14 มาตรการการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระบ่ำ ปี2563
2019-11-14 มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวกับผลประโยชน์ส่วนรวม ปี2563
2019-11-14 มาตรการการใช้ดุลพินิจ ปี2563
2019-10-01 มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม ปี2563
2019-10-01 มาตรการป้องกันการรับสินบน ปี2563
2019-10-01 มาตรการในการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่บุคคลากร ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่นและข้าราชการองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระบ่ำ ปี2563
2019-10-01 มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระบ่ำ ปี2563
2019-06-20 มาตราการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระบ่ำ
128 ม.6 ต.ทุ่งกระบ่ำ อำเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี 71210
โทรศัพท์ 034 510 761